Rejestracja pojazdu

jak i gdzie zarejestrować pojazd, adresy urzędów, dokumentacja

Rejestracja pojazdów – Jak i gdzie zarejestrować pojazd?

Rejestracja samochodu łączy się z długą drogą prowadzącą przez biuro tłumaczeń, Urząd Celny, Urząd Skarbowy, Urząd Komunikacji oraz firmę ubezpieczającą.

Chcąc ułatwić Państwu tą męczącą drogę nasze biuro tłumaczeń opisuje krok po kroku, co należy zrobić, aby móc wsiąść za kółko nowego pojazdu bez obawy, że dopełnili Państwo niezbędnych formalności.

Tłumacz i kontrola techniczna

Wszystkie dokumenty (umowa, karta pojazdu oraz dowód rejestracyjny) należy przetłumaczyć z języka obcego na język polski. Musi to wykonać tłumacz przysięgły.

Jeśli umowa kupna-sprzedaży auta (rachunek) jest dwujęzyczna, należy wykonać jej uwierzytelnienie, czyli opatrzyć umowę pieczątką tłumacza przysięgłego.

Następnie należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów celem wykonania przeglądu technicznego. Jako potwierdzenie przeprowadzonej kontroli uzyskujecie Państwo dwa dokumenty: Dokument Identyfikacyjny Pojazdu i zaświadczenie o wykonanym badaniu technicznym pojazdu.

rejestracja_pojazdu

Urząd celny

W ciągu 5 dni od daty nabycia pojazdu są Państwo zobowiązani do złożenia deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego oznaczonej symbolem AKC-U oraz dokonać wpłaty obliczonego podatku akcyzowego na konto bankowe Izby Celnej, w urzędach celnych w Nowym Targu: Al. Tysiąclecia 33, tel.:(018) 264-82-21, Oddział Celny w Nowym Targu na ulicy Ludźmierskiej 30 lub w Andrychowie: Odział w Andrychowie, ul. Batorego 28.

Do otrzymania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego należy posiadać dokumenty wymienione poniżej.

Oryginały dokumentów:

 • wypełniona deklaracja AKC-U
 • wypełniony wniosek do Naczelnika urzędu celnego o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy

Kopie dokumentów i oryginały do wglądu

 • dokument zakupu samochodu (faktura, umowa kupna-sprzedaży, rachunek lub inny dokument własności pojazdu)
 • dokument identyfikacji pojazdu wystawiony w kraju członkowskim (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, lub inny)
 • dokument wyrejestrowania samochodu w kraju zakupu
 • zaświadczenie o badaniu technicznym
 • tłumaczenia wszystkich dokumentów

Adresy urzędów celnych
Urząd Celny w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 33, 34-400 Nowy Targ
tel.: 018 264-82-21
fax: 018 264-89-82
Oddział Celny w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 30, 34-400 Nowy Targ
tel.: 018 264-90-88
fax: 018 264-89-82
Oddział Celny w Andrychowie
ul. Batorego 28, 34-120 Andrychów
tel.: 033 875-27-23
fax: 033 875-27-23
Urząd Celny w Nowym Sączu
ul. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 018 449-53-00
fax: 018 449-53-17
Oddział Celny w Nowym Sączu
ul. Piłsudskiego 50, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 018 449-53-19
fax: 018 449-53-36
Oddział Celny w Tarnowie
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów
tel.: 014 629-80-85
fax: 014 629-80-30

Urząd skarbowy

Następnie należy się udać do Urzędu Skarbowego, aby opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych (ul. Cegielskiego 2, 32 – 400 Myślenice).

Wydział komunikacji – rejestracja pojazdów

Kolejnym krokiem jest wizyta w Wydziale Komunikacji celem zarejestrowania pojazdu (Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych, ul. Drogowców 2)

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację (dokument wypełnia właściciel pojazdu lub osoba upoważniona).

Załączniki

  • Dowód własności pojazdu
  • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
  • Karta pojazdu jeżeli była wydana
  • Dowód rejestracyjny pojazdu
  • Tablice rejestracyjne
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
  • Dowód odprawy celnej przewozowej
  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

Do wglądu

  • Dokument tożsamości właściciela
  • Wypis z rejestru sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną)
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej (w przypadku kiedy właścicielem pojazdu są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej – zaświadczenia o wpisach do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowa spółki))
  • Polisa OC

Życzymy szerokiej drogi !!!

www.elifeonlinepharmacies.com